Artykuły bieżące

Archiwum artykułów

Świetlik

 

O szkole

Szkoła Podstawowa nr 3 w Darłowie, to szkoła przyjazna, otwarta, środowiskowa, europejska, multimedialna.

Organizujemy wiele imprez środowiskowych m. in.: „Dzień Wiosny” we współpracy z Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, „Dzień Patrona” przy pomocy Straży Granicznej oddział Darłowo, Festyn Rodzinny „Grunt to Rodzinka”, Dzień Sportu.

Uczniowie uczestniczą w wielu zajęciach pozalekcyjnych: plastycznych, muzycznych, przedmiotowych, sportowo-rekreacyjnych. Wielu uczniów skupia Szkolne Koło Caritas oraz Szkolne Koło Wolontariatu.

Na terenie szkoły prężnie działa Mały i Duży Samorząd Uczniowski.

Uczniowie specjalnej troski objęci są opieką pedagoga, psychologa i logopedy.

Uczniowie biorą udział w licznych konkursach na terenie szkoły i poza nią, np.: konkurs matematyczny „KANGUR”, recytatorski „PTAKI, PTASZKI I PTASZĘTA”, konkurs języka niemieckiego „SPRACHDOKTOR”, języka angielskiego „ACE ENGLISH”.

W szkole opracowano i wdrożono innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie rozszerzające edukację szkoły:

- Praca z komputerem na lekcjach matematyki w kl. IV-VI

- Wykorzystanie komputera w nauczaniu zintegrowanym

- Sport uczy, bawi i wychowuje

- Świat, w którym żyjemy. Rozwijanie zainteresowań poznawczych na podstawie literatury popularno - naukowej w klasach I - III

- Edukacja europejska w nauczaniu zintegrowanym

- Pedagogika zabawy na lekcji religii, jako metoda wykorzystująca naturalne potrzeby ucznia w młodszym wieku szkolnym

- Ścieżki edukacyjne na lekcji matematyki

- Zastosowanie ortogramów graficznych w nauczaniu ortografii

- Kulturoznawstwo krajów angielskiego obszaru językowego kl. VI

- „Program zajęć wspomagających rozwój uczniów niepełnosprawnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej” dla uczniów głęboko upośledzonych

- Znajomość etykiety językowej drogą do wartościowego dialogu” – program własny z zakresu edukacji polonistycznej i wychowawczej.

W szkole panuje przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji. Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy wspomagające ich realizację.