Strona główna > Dokumenty > Klauzula informacyjna COVID

Klauzula informacyjna COVID

Klauzula informacyjna

- deklaracja uczęszczania dziecka do szkoły w okresie pandemii COVID-19

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Króla Eryka Pomorskiego, z siedzibą przy ul. Szkolnej 12, 76-150 Darłowo.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się mailowo: iod@darlowo.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 oraz w celu identyfikacji osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust 1 pkt e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, art. 9 ust. 2 pkt i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową - przepisy wydane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i stosowne wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego).
  4. Kategorie odnośnych danych osobowych członków rodziny: imię i nazwisko, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych), nr dowodu osobistego osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły;
  5. Dane dotyczące dziecka uczęszczającego do szkoły oraz jego rodziców lub opiekunów prawnych zostały pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane o stanie zdrowia domowników oraz dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły zostały pozyskane od rodziców/opiekunów prawnych.
  6. Dane osobowe Pani/Pana, Pani/Pana dziecka oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka ze Szkoły będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których są one przetwarzane.
  7. W zakresie i w granicach określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz umownym, a ich niepodanie może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.