Strona główna > Dokumenty > Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych


  1. Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła Podstawowa nr 3, im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie reprezentowana przez Dyrektora szkoły. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 76-150 Darłowo, ul. Szkolna 12, e-mailowo: sp3@darlowo.pl, telefonicznie 943142470 lub 793221567.
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych przez adres e-mail: iod@darlowo.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań ww. szkoły.
  5. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy.
  7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.