Strona główna > Dokumenty > Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspierają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane  i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.

 

Wychowanie i profilaktyka ukierunkowane są na różne cele: 

  • wychowanie służy wspieraniu wychowanka w rozwoju,
  • profilaktyka to interwencja kompensująca niedostatki wychowania. 

 

To, co łączy wychowanie i profilaktykę – to aspekt wartości i norm, w nawiązaniu do których są prowadzone działania. Oba te procesy są ze sobą ściśle powiązane - prowadzą bowiem do kształtowania wartości i przestrzegania norm oraz budują odporność na potencjalne zagrożenia.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 w Darłowie uwzględnia całościowe oddziaływania wychowawcze wraz z uzupełniającymi działaniami profilaktycznymi w zależności od potrzeb uczniów – zarówno w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i zapobiegania i przeciwdziałania zachowaniom problemowym. Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. Działania mają na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego.

 

Do pobrania:


  1. Program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024