Strona główna > Programy > Program profilaktyki uniwersalnej „Unplugged”

Program profilaktyki uniwersalnej „Unplugged”

 

„UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego.

Cel programu:

 • ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki),
 • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.

Realizacja programu:

 1. Program składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych.
 2. Realizatorami programu są nauczyciele, którzy przechodzą 3 dniowe szkolenie przygotowujące do zajęć z uczniami.
 3. W programie przewidziane są także trzy 2–3 godzinne spotkania warsztatowe dla rodziców uczniów uczestniczących w programie.

Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy szczególnie istotnych w okresie adolescencji problemów takich, jak:

 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania swoich emocji,
 • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
 • inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach,
 • umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Metody realizacji zajęć:

 • prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.