Strona główna > Programy > Program profilaktyczny „CUKIERKI”

Program profilaktyczny „CUKIERKI”

 

 

W klasach 1-3 realizowany jest Program profilaktyczny „CUKIERKI” rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w ramach wczesnej profilaktyki uzależnień.

Program powstał w oparciu o bajkę autorstwa Agnieszki Grzelak o tym samym tytule. Problem używania substancji psychoaktywnych nie zostaje w niej ukazany wprost, lecz może być przez dzieci zidentyfikowany, jeśli miały już informacje lub obserwacje na ten temat. Jeżeli jest im to zupełnie obce uczą się prawidłowych zachowań w przypadku zagrożenia. Otrzymują informacje gdzie szukać pomocy.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej dostarczają uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Dzięki połączeniu bajki z aktywną pracą uczniowie  kształtują postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, wzmacniają więzi z bliskimi dorosłymi oraz rozwijają postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach, które mogą zaistnieć na terenie szkoły.

Sposób prowadzenia zajęć sprzyja nawiązywaniu relacji zarówno z rówieśnikami jak i dorosłymi.

Celem  programu jest:

  • przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;
  • umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;
  • rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;
  • wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;
  • nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;
  • kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;
  • nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;
  • rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły.