Strona główna > Dokumenty > OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy


Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem

na potrzeby wyposażenia pracowni komputerowych

oraz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3

im. Króla Eryka Pomorskiego w Darłowie

 

Do pobrania:


 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2. Informacja z otwarcia ofert

 3. Informacja o kwocie na zamówienia

 4. zmiana załącznika nr 7

 5. PYTANIA 3

 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu do składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związani

 7. Zmiana specyfikacji warunków zamówienia w zakresie terminu do składania ofert, terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofe

 8. PYTANIA 2

 9. ZMIANA SPECYFIKACJI 3

 10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminów

 11. Zmiana załącznik nr 1 - projekt umowy w zakresie paragrafu 1

 12. Zmiana specyfikacji warunków zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

 13. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

 14. zmiana Załącznik nr 2 - formularz oferty w zakresie przedmiotu zamówienia

 15. Pytania

 16. Instrukcja użytkownika miniPortal-ePUAP

 17. Ogłoszenie o zamówieniu

 18. SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 19. Załącznik nr 1 - projekt umowy

 20. Załącznik nr 2 - formularz oferty

 21. Załącznik nr 3 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

 22. Załącznik nr 4 - oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy zamówienia publicznego

 23. Załącznik nr 5 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

 24. Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 25. Załącznik nr 7 - wykaz dostaw

 26. Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust.